Postanowienia ogólne

 1. Promocja jest organizowana przez firmę CNC PRODUKT Krystian Hadryś właściciela marki AGEP. Siedziba firmy znajduje się w Lipiu, przy ul. Kasztanowej 61, dalej : Organizator
 2. Promocja trwa od dnia 28 Września  do 27 Października 2020
 3. Z promocji można skorzystać pod warunkiem poprawnego wypełnienia formularza i odpowiedzi na kilka pytań telefonicznie przy rozmowie z naszym konsultantem.
 4. Promocja dotyczy produktów które można znaleźć na naszej stronie agep.pl zakładka Nasze Produkty. Jak i na produkty indywidualne, jednak po pisemnym zaakceptowaniu projektu przez Kierownika Sprzedaży Elżbietę Zając.
 5. W promocji mogą wziąć udział tylko podmioty gospodarcze. Naliczenie upustu do -30% od ceny detalicznej przysługuje tylko dla jednego produktu na podmiot, podmioty powiązane finansowo czy podmioty powiązane osobowo z właścicielem.
 6.  Ostateczna decyzja co do zaakceptowania podmiotu jako Uczestnika promocji należy do Organizatora i nie ma od tej decyzji możliwości odwołania.

Postanowienia końcowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika w rozumieniu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)jest firma CNC PRODUKT Krystian Hadryś.
 2. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora w celu udziału Uczestnika w Promocji, w szczególności weryfikacji spełnienia warunków określonych w Regulaminie, a także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 3. Dodatkowe informacje w sprawie przetwarzania danych osobowych Uczestnika są zapisane w dokumencie „Informacjie o wykorzystaniu danych osobowych”, które Uczestnik otrzymuje podczas zawarcia z Organizatorem Umowy.
 4. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem aghttp://agep.pl/regulamin-promocji-poznaj-agep/ep.pl.
 5. Organizator uprawniony jest do zmiany Regulaminu, o czym Uczestnik zostanie powiadomiony przez udostępnienie zmienionego Regulaminu Promocji na stronie internetowej agep.pl oraz przez wiadomość wysłaną w formie elektronicznej na adres mailowy podany przez Uczestnika.